Orgito

Regulamin

Regulamin z dnia 26.09.2015.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Orgito usprawnia uzgadnianie treści dokumentów wewnątrz Firmy, jak i pomiędzy Firmami. Jest to Aplikacja dostępna jako Usługa (ang. Software as a Service) usprawniająca proces negocjacji dokumentów.
 2. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Orgito.
 3. Korzystanie z Orgito może być bezpłatne albo płatne i jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 26 września 2015r.
 5. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 6. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Abonament – Cena płatna za dostęp, tj. możliwość korzystania z Orgito w wybranym przez Użytkownika Okresie Abonamentowym zgodnym z Cennikiem;
  2. Administrator – szczególny rodzaj Użytkownika, którego rola może być łączona z rolą Koordynatora Negocjacji oraz Opiniującego w Orgito. W Firmie zarządza dostępami dla innych Użytkowników w ramach Firmy (kupuje, usuwa) oraz ma prawo przenieść swoje uprawnienia na innego Użytkownika Firmy (Administratorem może zostać inny Użytkownik Firmy);
  3. Aplikacja – aplikacja Usługodawcy dostępna po zalogowaniu do Serwisu, umożliwiająca korzystanie z Usług;
  4. Cena – ustalona przez Usługodawcę kwota do zapłaty za zakupiony dostęp w ramach wybranego Abonamentu. Każda Cena podana jest w kwocie brutto. Dzień zakupu jest pierwszym dniem płatnym (wliczonym w Cenę);
  5. Cennik – zawiera zestawienie Cen i liczbę płatnych dostępów w danym Abonamencie, dostępny pod adresem URL: https://orgito.com/cennik oraz wraz ze szczegółowym opisem kalkulacji Ceny stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu;
  6. Firma – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego, która zawarła Umowę. Firmę reprezentuje Administrator;
  7. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji i zalogowania się do Konta;
  8. Orgito / Usługa / Usługi - należy przez to rozumieć usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji, które zostały opisane w Regulaminie;
  9. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Orgito na zasadach określonych w Regulaminie;
  10. Kontrahent – Firma, z którą prowadzona jest Negocjacja, którą reprezentuje Koordynator Negocjacji Kontrahenta;
  11. Koordynator Negocjacji – szczególny rodzaj Użytkownika, który pełni rolę Opiniującego a jednocześnie Koordynatora Negocjacji. Koordynatorem Negocjacji jest Użytkownik, który stworzył Negocjację i ją koordynuje. Po stronie Kontrahenta Koordynatorem Negocjacji jest Użytkownik, który otrzymał i zaakceptował zaproszenie do Negocjacji. Koordynatorem Negocjacji może być Pracownik albo Osoba Prywatna;
  12. Login – identyfikator Konta będący adresem e-mail;
  13. Negocjacje – proces opiniowania i inne czynności wykonywane przez Użytkowników zgodnie z §3 Regulaminu;
  14. Okres Abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Firma albo Osoba Prywatna dokonała płatności z góry. Okres Abonamentowy liczony jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem wydłużonego okresu czasu dla Pierwszego Okresu Abonamentowego;
  15. Pierwszy Okres Abonamentowy – obejmuje dwa okresy czasu, które są rozliczane jako Pierwszy Okres Abonamentowy:
   • okres czasu od momentu zakupu płatnych Usług w danym miesiącu kalendarzowym do ostatniego dnia w tym miesiącu kalendarzowym (Cena obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni, w których możliwy jest dostęp do każdego Konta o funkcjonalnościach określonych w §3 ust. 1 pkt. c) Regulaminu),
   • okres czasu od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została/y zakupiona/e płatna/e Usługa/i do ostatniego dnia tego miesiąca kalendarzowego;
  16. Opiniujący – Każdy Użytkownik, który zaakceptował zaproszenie do Negocjacji.
  17. Osoba Prywatna – osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem. Osoba Prywatna może zakupić dla swojego Konta funkcjonalności, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. c) Regulaminu, ale nie może kupować dostępów dla Pracowników oraz nie może przenieść swoich uprawnień na innego Użytkownika;
  18. Pracownik – osoba fizyczna, która w związku z wykonywanym zawodem ma założone Konto w Firmie. Konto Pracownika zakłada Administrator Firmy oraz może je zablokować lub usunąć. Pracownik może korzystać z Konta o funkcjonalności, o której mowa w §3 ust. 1 pkt. c) Regulaminu po opłaceniu Abonamentu przez Firmę;
  19. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Orgito, określający prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy;
  20. Rejestracja – czynność dokonywana przez Użytkownika w celu korzystania z Orgito;
  21. Serwis – system stron internetowych Usługodawcy dostępny pod adresem URL: https://orgito.com ;
  22. Strony Umowy – Usługodawca i odpowiednio Firma albo Osoba Prywatna;
  23. Uczestnik Negocjacji – Użytkownik biorący udział w Negocjacji;
  24. Umowa – umowa o świadczenie Orgito na zasadach określonych w Regulaminie;
  25. Usługodawca - Haveidea Sp. z o.o., ul. Calowa 6b, 02-995 Warszawa, Polska, NIP: 9512425322, kontakt@orgito.pl;
  26. Użytkownik – Firma, Osoba Prywatna albo Pracownik, pełniący w Orgito rolę Administratora, Koordynatora Negocjacji lub Opiniującego;
  27. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis niezależny od Usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonywane są płatności za Abonament;
  28. administrator danych – podmiot w rozumieniu przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z późn. zm.) decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych;
  29. aprobata – zaakceptowanie treści dokumentu jako finalnej przez Uczestnika Negocjacji;
  30. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
  31. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej;
  32. dokument – zawartość tekstowa dostępna w Orgito w celu prowadzenia Negocjacji. Dokument może zostać wydrukowany albo zapisany w dostępnych formatach widocznych po zalogowaniu;
  33. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  34. opinia - informacja dla innych Uczestników Negocjacji np. o zmianach treści oraz komentarzach do dokumentu, ale bez aprobaty;
  35. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Usługodawca i Użytkownik;
  36. powiadomienia - powiadomienia mailowe o zdarzeniach w Aplikacji, które otrzymuje Użytkownik zgodnie z wyborem, którego dokonał z poziomu swojego Konta;
  37. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu ani Usługodawca ani Użytkownik np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, cyberataki, działania lub zaniechania operatorów systemów teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. choroba, wypadek);
  38. status – informacje widoczne w Aplikacji, które dotyczą dokumentu;
  39. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);
  40. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

§ 2.
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego działania Orgito wymagane jest korzystanie z urządzania podłączonego do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka Internetowa.
 2. Pomoc techniczna świadczona jest zgodnie z §4 Regulaminu.

§ 3.
RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji ma możliwość korzystać  z Orgito w ramach swojego Konta zgodnie z jego funkcjonalnościami:
  1. jeżeli Użytkownik dokonał Rejestracji na skutek skorzystania z zaproszenia do Negocjacji domyślnie korzysta z Konta bezpłatnie. Ma możliwość dołączyć do Negocjacji, do której został zaproszony (odpowiednio jako Opiniujący lub Koordynator Negocjacji) i w niej uczestniczyć. Nie ma możliwości zapraszania i tworzenia Negocjacji dopóki nie zostanie opłacony Abonament w danym Okresie Abonamentowym;
  2. jeżeli Użytkownik dokonał Rejestracji i nie otrzymał zaproszenia do Negocjacji domyślnie korzysta z Konta bezpłatnie. Ma możliwość przeglądać dodane przez Usługodawcę przykładowe Negocjacje pokazowe. Nie ma możliwości zapraszania i tworzenia Negocjacji dopóki nie zostanie opłacony Abonament w danym Okresie Abonamentowym. Nie ma możliwości uczestniczenia, dopóki nie otrzyma zaproszenia do Negocjacji;
  3. jeżeli Użytkownik dokonał Rejestracji i został opłacony Abonament w danym Okresie Abonamentowym dla jego Konta ma możliwość tworzenia Negocjacji, zapraszania do Negocjacji i uczestniczenia w Negocjacjach.
 2. Uczestniczenie w Negocjacjach wewnątrz Firmy
  Uczestniczenie w Negocjacjach wewnątrz Firmy pozwala Użytkownikowi na:
  1. pracę w edytorze tekstu html z funkcjonalnością formatowania i umieszczania notatek,
  2. dostęp do wszystkich wersji dokumentu oraz informacji o Negocjacjach, w których Użytkownik uczestniczył po ich utworzeniu albo do których został zaproszony,
  3. przeglądanie podsumowania listy Negocjacji, tj. dokumentów, które opiniuje Użytkownik wraz ze wskazaniem obecnie Opiniującego, statusu i dostępności dokumentu do opiniowania,
  4. weryfikację statusu dokumentu w procesie Negocjacji,
  5. otrzymywanie powiadomień mailowych o statusie i dostępności dokumentu do opiniowania,
  6. pracę na tej samej wersji dokumentu (zmiany do dokumentu może wprowadzać jeden Użytkownik jednocześnie),
  7. uporządkowany proces opiniowania i aprobaty dokumentów,
  8. umieszczanie notatek poza dokumentem gdy jest on opiniowany przez innego Uczestnika Negocjacji,
  9. dostęp do wszystkich, historycznych wersji dokumentu,
  10. szybkie porównanie treści dokumentu do ostatniej wersji opiniowanej,
  11. wszystkie zmiany widoczne w dokumencie. Brak możliwości wprowadzenia nieautoryzowanej zmiany,
  12. system komentarzy i konwersacji - wymiana stanowisk na temat dokumentu,
  13. łatwo dostępną informację ilu Opiniujących zaaprobowało dokument.
 3. Uczestniczenie w Negocjacjach pomiędzy Firmami
  Uczestniczenie w Negocjacjach pomiędzy Firmami pozwala Użytkownikowi na opisane w §3 ust. 2 pkt. a) – m) Regulaminu funkcjonalności Konta oraz dodatkowo na:
  1. wymianę dokumentów poprzez Aplikację zgodnie z wdrożonymi standardami bezpieczeństwa przez Usługodawcę (bez konieczności przesyłania dokumentów mailem),
  2. blokadę wysłania dokumentów poza Firmę, jeżeli nie zostały uzyskane wszystkie aprobaty wewnątrz Firmy.
 4. Zapraszanie do Negocjacji
  Użytkownik, którego Konto ma opłacony Abonament w danym Okresie Abonamentowym może wysłać zaproszenie do Negocjacji Użytkownikom wewnątrz Firmy lub po stronie Kontrahenta lub osobom trzecim, które nie dokonały jeszcze Rejestracji. Odpowiednio osoby te logują się na swoje Konta albo dokonują Rejestracji i posiadają uprawnienia do opiniowania Negocjacji razem z Użytkownikiem, którzy utworzył Negocjację.
 5. Tworzenie Negocjacji
  Każdy Użytkownik, którego Konto ma opłacony Abonament w danym Okresie Abonamentowym może tworzyć Negocjację. Liczba Negocjacji, które mogą zostać utworzone w danym Okresie Abonamentowym nie jest ograniczona. Tworząc każdą Negocjację ustala się proces opiniowania treści dokumentów:
  1. bez ustalonej kolejności – Uczestnicy Negocjacji opiniują w dowolnej kolejności (kto pierwszy ten lepszy),
  2. z ustaloną kolejnością – Uczestnicy Negocjacji pracują nad dokumentem w ustalonej kolejności (Użytkownik po Użytkowniku).
 6. Opiniowanie i aprobaty dokumentów
  W każdej Negocjacji mogą brać udział Użytkownicy:
  1. zaproszeni do opiniowania, w tym zawsze Użytkownik, który stworzył daną Negocjację,
  2. którzy otrzymali zaproszenie podczas nieobecności innego Użytkownika (włączona funkcjonalność „Zastępstw”).
 7. Opinie mogą być nanoszone w tym samym czasie tylko przez jednego Uczestnika Negocjacji (następuje czasowa blokada dodawania opinii bezpośrednio w dokumencie przez pozostałych Uczestników Negocjacji). Do momentu zaopiniowania dokumentu przez tego Użytkownika pozostali Uczestnicy Negocjacji mogą zapisywać w dokumencie jedynie notatki odnoszące się do dokumentu. Notatki te nie zmieniają treści dokumentu i nie są widoczne dla innych Uczestników Negocjacji. Notatki mogą zostać dodane jako opinie i tym samym wprowadzać zmiany w treści dokumentu albo mogą być widoczne jako komentarze dla innych Uczestników Negocjacji dopiero gdy dany Użytkownik, który wytworzył notatki jest Opiniującym.
 8. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu jest widoczne wyłącznie dla Uczestników Negocjacji.
 9. Uczestnicy Negocjacji mają podgląd do statusu aprobat (procentowanie podsumowanie uzyskanych/nieuzyskanych aprobat) w czasie rzeczywistym.
 10. W Negocjacjach wewnątrz Firmy Uczestnicy Negocjacji wysyłają opinie i aprobaty.
 11. W Negocjacjach pomiędzy Firmami uczestnicy Negocjacji wysyłają opinie, aprobaty, stanowiska (są to opinie w relacji z Kontrahentem), zatwierdzenia dokumentów (są to aprobaty w relacji z Kontrahentem).
 12. Każda zatwierdzona Negocjacja (która uzyskała wszystkie aprobaty lub odpowiednio zatwierdzenia) widoczna jest dla Uczestników Negocjacji po zalogowaniu do Konta – zakładka „Negocjacje zakończone”.
 13. Użytkownik może wybrać Użytkownika lub Użytkowników, do którego/których będą trafiały dokumenty pod jego nieobecność (zastępstwo) i będzie Opiniującym/Opiniującymi w danej Negocjacji lub Negocjacjach.
 14. Usługi bezpłatne
  Rejestracja i korzystanie z Konta zgodnie z §3 ust. 1 pkt. a) i b) Regulaminu jest bezpłatne.
 15. Usługi płatne
  Wykupienie dostępu do każdego Konta o funkcjonalnościach zgodnie z §3 ust. 1 pkt. c) Regulaminu jest płatne na zasadach określonych w Regulaminie.
 16. Dostępy może zostać wykupiony przez:
  1. Osobę Prywatną – dla Osoby Prywatnej,
  2. Firmę – dla wybranych z listy Pracowników Firmy. Dostępy w ramach Firmy zamawia w imieniu Firmy Administrator.
 17. Usuwanie Konta
  Administrator Firmy może:
  1. usunąć Konto Pracownika Firmy – Pracownik nie będzie mógł zalogować się do swojego Konta do czasu przywrócenia Konta Pracownikowi przez Administratora Firmy,
  2. przywrócić Konto usuniętego Pracownika – Pracownik będzie mógł się zalogować do Konta,
  3. usunąć swoje Konto – Aplikacja zapyta czy przenieść uprawnienia Administratora na innego Pracownika Firmy lub usunąć wszystkie Konta utworzone w ramach Firmy, z zastrzeżeniem pkt. 20 poniżej.
 18. Osoba Prywatna może usunąć swoje Konto. W takim przypadku Osoba Prywatna nie będzie mogła się zalogować do czasu ponownego założenia Konta. Ponowne założenie Konta odbywa się poprzez skorzystanie z formularza ‘kontakt’, będącego elementem Serwisu.
 19. Pracownik może usunąć swoje Konto. Konta Pracowników zakładane są przez Administratora Firmy. Konto Pracownika może być usunięte przez Administratora Firmy lub samego Pracownika.
 20. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia danych osobowych i zawartości tekstowej dokumentów w tych Negocjacjach, w których brał udział Użytkownik. Dane osobowe i zawartość tekstowa tych dokumentów widoczne są dla pozostałych Uczestników Negocjacji nawet pomimo jej zakończenia by mogli oni swobodnie wrócić do szczegółów Negocjacji.

§ 4.
POMOC TECHNICZNA

 1. Usługodawca zapewnia pomoc techniczną w zakresie działania Orgito.
 2. Użytkownik może zgłosić zapotrzebowanie na korzystanie z pomocy technicznej za pomocą za pomocą zakładki „Kontakt” widocznej w Serwisie.
 3. Pomoc techniczna świadczona jest w terminie 1 dnia roboczego za pomocą systemu teleinformatycznego.

§ 5.
ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Firmą albo Osobą Prywatną. Konto Firmy może być założone wyłącznie przez osobę umocowaną do reprezentowania Firmy.
 2. Konto Firmy lub Osoby Prywatnej może być założone wyłącznie przez osobę umocowaną do reprezentowania Firmy. W celu Rejestracji, należy wypełnić formularz Rejestracji oraz zaakceptować warunki Regulaminu. Podanie niepoprawnego adresu e-mail uniemożliwia skuteczne ukończenie procesu Rejestracji. Wysłanie formularza Rejestracji oznacza zaproszenie do zawarcia Umowy. Formularz Rejestracji wysyła Firma lub Osoba Prywatna do Usługodawcy. Konto Administratora Firmy lub Osoby Prywatnej zostanie utworzone w momencie wysłania go do Usługodawcy i aktywowane w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania formularza Rejestracji. Moment ten jest równoznaczny z oświadczeniem woli Usługodawcy w przedmiocie przyjęcia zaproszenia do zawarcia Umowy i oznacza moment zawarcia Umowy.
 3. Osoba Prywatna przed wysłaniem formularza Rejestracji wyraża zgodę na aktywację swojego Konta przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy i tym samym traci prawo do odstąpienia od Umowy. Osoba Prywatna nie składa dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, wystarczy potwierdzenie checkboxa „Akceptuję Regulamin i nie wnoszę zastrzeżeń”.
 4. Osoba Prywatna przed opłaceniem Abonamentu za zakup funkcjonalności Konta/Kont, o którym/ych mowa w §3 ust. 1 pkt. c) Regulaminu wyraża zgodę na jego/ich aktywację przed upływem 14 dni od dnia zakupu i tym samym traci prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie płatnego korzystania z Orgito.
 5. Funkcjonalności Konta, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. c) Regulaminu zostaną aktywowane w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia formularza zamówienia i płatności. Moment ten jest równoznaczny z zawarciem Umowy w zakresie płatnego korzystania z Orgito.

§ 6.
CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że w trakcie jej trwania możliwe jest korzystanie z płatnych Usług ograniczonych czasowo Okresem Abonamentowym za jaki został wniesiony Abonament
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron Umowy w dowolnym czasie z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy trwa Okres Abonamentowy dla Konta/Kont to Umowa przestaje wiązać dopiero z chwilą upływu Okresu Abonamentowego.
 3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa powyżej, może być dokonane przez wybranie opcji „Usuń Konto”, a w przypadku Usługodawcy w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego za pomocą e-maila podanego w Aplikacji odpowiednio do Administratora Firmy albo Osoby Prywatnej.

§ 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Orgito na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik może zgłaszać pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności w Serwisie i Aplikacji. Usługodawca jest otwarty na wszelkie pomysły i w tym celu zachęca do kontaktu.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się:
  1. do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, a w przypadku ich późniejszej zmiany zobowiązuje się̨ do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez wprowadzenie zmian w swoim Koncie,
  2. do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi,
  3. korzystać z Serwisu i Orgito zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Serwisu, Orgito oraz zasadami współżycia społecznego,
  4. korzystać z Serwisu i Orgito w sposób nieprowadzący do niedziałania, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania Serwisu, Aplikacji i Usług dostępnych za jej pośrednictwem;
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
  6. nieingerowania w kod źródłowy Serwisu i Aplikacji,
  7. nieuzyskiwania dostępu do Kont innych Użytkowników (np. poprzez łamanie Haseł),
  8. niegenerowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępny jest Serwis i Aplikacja,
  9. utrzymywania swojego Hasła w ścisłej tajemnicy oraz nieudostępniania go w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom i osobom trzecim,
  10. nieudostępniania innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta.
 4. Usuwanie Kont odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w §3 ust. 17-20 Regulaminu.
 5. Firma lub odpowiednio Osoba Prywatna zobowiązuje się do wnoszenia terminowo płatności za każdy Okres Abonamentowy z góry, tj. przed rozpoczęciem nowego Okresu Abonamentowego jeżeli zamierza korzystać z funkcjonalności Konta/Kont, o których mowa §3 ust. 1 pkt. c) Regulaminu w sposób stały i nieprzerywany. W przypadku płatności cyklicznych opłaty pobierane są cyklicznie zgodnie z ustawieniami Firmy lub odpowiednio Osoby Prywatnej przez Zewnętrzny Kanał Płatności.
 6. Zabronione jest korzystanie z Serwisu i Orgito:
  1. do działania na szkodę innych osób, działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów,
  2. w taki sposób, że przekazuje się/odsprzedaje/zbywa swoje Konto na rzecz innej osoby trzeciej,
  3. za pomocą automatyzujących programów.

§ 8.
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto Użytkownika i zgromadzone na nim informacje. Pomoc techniczna świadczona jest zdalnie za pomocą systemu teleinformatycznego z dopuszczeniem dostępu do Konta przez Użytkownika, ale bez możliwości wglądu do treści dokumentów.
 2. Usługodawca może pytać Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu i Orgito oraz działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Usługodawca może badać sposób korzystania z Serwisu i Orgito, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie etc.).
 4. Usługodawca ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Orgito, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych Usług na rzecz Użytkownika.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu i Orgito z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
 6. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca może zablokować tymczasowo dostęp do Konta tego Użytkownika z winy Użytkownika i poprosić o złożenie wyjaśnień. Blokada jest formą kary umownej za naruszenie Regulaminu. W przypadku odnotowania ponownych naruszeń Usługodawca może rozwiązać Umowę.
 8. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 9.
PŁATNOŚCI

 1. Dostępne są dwie formy Abonamentu:
  1. Abonament miesięczny,
  2. Abonament roczny.
 2. Abonament miesięczny obejmuje Pierwszy Okres Abonamentowy i każdy kolejny, który jest opłacany z góry.
 3. Abonament roczny obejmuje łącznie:
  1. okres czasu od momentu zakupu płatnych Usług w danym miesiącu kalendarzowym do ostatniego dnia w tym miesiącu kalendarzowym (Cena obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni, w których możliwy jest dostęp do każdego Konta o funkcjonalnościach określonych w §3 ust. 1 pkt. c) Regulaminu),
  2. Okres Abonamentowy za 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy kalendarzowych, które są opłacone z góry.
 4. Wysokość Abonamentu określa Cennik.
 5. Usługi płatne świadczone są tak długo dopóki nie wygaśnie opłacony Okres Abonamentowy. Okres Abonamentowy wygasa jeżeli nie jest zachowana ciągłość w dokonywaniu płatności. Oznacza to, że dla zachowania ciągłości w korzystaniu z płatnych Usług przed upływem opłaconego Okresu Abonamentowego powinna zostać dokonana płatność za kolejny Okres Abonamentowy. Usługodawca przypomina o zbliżającym się upływie opłaconego Okresu Abonamentowego poprzez informację w Aplikacji lub poprzez e-mail.
 6. Jeżeli Abonament nie zostanie opłacony na nowy Okres Abonamentowy do ostatniego dnia opłaconego Okresu Abonamentowego możliwe jest korzystanie wyłącznie z bezpłatnych Usług.
 7. Abonament opłaca Firma albo odpowiednio Osoba Prywatna i zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną. Faktura wystawiana jest w Okresie Abonamentowym i uwzględnia zbiorcze zestawienie liczby zakupionych dostępów w danym Okresie Abonamentowym.
 8. Obsługa płatności
  Obsługa płatności za Abonament odbywa się poza Serwisem i Aplikacją. Płatności za Abonament obsługiwane są w Zewnętrznym Kanale Płatności:
  1. Płatności przelewowe jednorazowe obsługuje PayPro S.A. Zasady korzystania z jednorazowych płatności oraz zasady procesowania płatności określa odrębny regulamin, dostępny pod adresem URL: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm ,
  2. Płatności przelewowe i kartowe cykliczne obsługuje PSP Polska Sp. z o.o. Zasady korzystania z jednorazowych płatności oraz zasady procesowania płatności określa odrębny regulamin, dostępny pod adresem URL: http://espagobill.com .
 9. Abonament płatny kartowo cyklicznie oznacza jednokrotne wprowadzenie danych o karcie w ramach Zewnętrznego Kanału Płatności, która obciążana jest automatycznie przez Zewnętrzny Kanał Płatności tak długo jak długo mają być odnawiane Okresy Abonamentowe.
 10. Płatność cykliczną można wyłączyć w Aplikacji.
 11. Nie jest możliwe ustawienie różnych form płatności dla różnych Pracowników Firmy. Dla wszystkich są one jednorazowe albo cykliczne. W przypadku, gdy Administrator wybierze płatność:
  1. jednorazową – wówczas każdorazowo podczas zlecania płatności w Aplikacji, zostanie mu zaprezentowany ekran z prośbą wyboru pomiędzy płatnościami jednorazowymi oraz cyklicznymi,
  2. cykliczną - domyślnie wszystkie Abonamenty w Firmie będą płacone w formie cyklicznej. Administrator ma możliwość wyłączenia płatności cyklicznych w Aplikacji.
 12. W przypadku płatności cyklicznej, próba realizacji płatności nastąpi w ciągu 7 ostatnich dni przed końcem Okresu Abonamentowego. Użytkownik celem uniknięcia przerwy w świadczeniu Usług powinien zapewnić na określony dzień środki na karcie. W przypadku braku środków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie świadczenia Usług.
 13. Autoryzacja transakcji zapłaty kartami dokonywana jest przez Zewnętrzny Kanał Płatności przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio w Zewnętrznym Kanale Płatności.
 14. Usługodawca nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności.

§ 10.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych i dba o bezpieczeństwo danych osobowych. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą szyfrowania.
 2. Obsługa płatności odbywa się za pomocą Zewnętrznego Kanału Płatności.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Umowy,
  4. dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem przez niego Usług, z których korzysta albo korzystał Użytkownik, a które nie naruszają praw i wolności osoby, której dane osobowe dotyczą.
 4. Każdy ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych przez Usługodawcę jak również prawo do ich poprawiania, w każdym czasie. Firma jako administrator danych osobowych Pracowników powinna realizować te uprawnienia dla Pracowników.
 5. Dane osobowe na etapie Rejestracji są niezbędne do jednoznacznej weryfikacji Użytkownika w Aplikacji.
 6. Administrator Firmy podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail (login), stanowisko (opcjonalnie) oraz dane firmowe, w tym: nazwa Firmy, numer NIP, adres siedziby.
 7. Pracownik podaje: imię, nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe; adres email (login) jest uzupełniany automatycznie o dane z zaproszenia do Orgito; dane o Firmie są uzupełniane automatycznie w oparciu o dane Administratora.
 8. Osoba Prywatna podaje: imię, nazwisko, adres e-mail (login) jeżeli nie jest uzupełniony na podstawie zaproszenia, stanowisko (opcjonalnie), miejsce zamieszkania.
 9. Administrator Firmy podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail (login), stanowisko (opcjonalnie) oraz dane firmowe, w tym: nazwa Firmy, numer NIP, adres siedziby.
 10. Dane takie jak numer NIP nie mogą być później zmienione. Adres e-mail może być zmieniony.
 11. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Dane osobowe Uczestników Negocjacji, które wyświetlają się w Orgito i widoczne są dla innych Uczestników Negocjacji obejmują imię i nazwisko oraz w celu podkreślenia roli, jaką pełni Użytkownik w Negocjacji, jego „stanowisko, rolę lub jednostkę”, którą reprezentuje.
 13. Usługodawca zastrzega, że przechowuje dane osobowe Użytkownika zgodnie z §3 ust. 20 Regulaminu oraz przez okres czasu wymagany przepisami prawa w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy Stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
 14. W przypadku ponownej Rejestracji do usuniętego Konta, w przypadku, gdy:
  1. zostało usunięte Konto Pracownika, a konto Firmy nadal istnieje, przywrócenie Konta następuje poprzez kontakt Pracownika z Administratorem w Firmie,
  2. zostało usunięte Konto Firmy lub Osoby Prywatnej, przywrócenie Konta następuje poprzez kontakt Administratora z Usługodawcą.
 15. W przypadku utraty Hasła możliwe jest jego odzyskanie po dokonaniu weryfikacji za pomocą swojego uniklanego klucza do konta i sprawdzenia poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie korzysta już z poczty elektronicznej, która była używana przez niego w Aplikacji i nie ma dostępu do tej poczty powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 16. Zasady prywatności i cookies
  Usługodawca zastrzega, że przestrzega zasad prywatności i korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 17. Informacje dodatkowe
  W przypadku kiedy w trakcie korzystania z Serwisu bądź po zalogowaniu do Aplikacji, Użytkownik zauważy zmiany, o których nie był wcześniej informowany przez Usługodawcę, np. zmianę interfejsu, niespotykane wcześniej komunikaty czy ikony, prosimy o natychmiastowy kontakt z pomocą techniczną.
 18. Korzystając Usług Użytkownik powinien zwrócić uwagę czy logowanie i użytkowanie Aplikacji odbywa się w sesji zabezpieczonej (protokół https widoczny w adresie strony oraz ikona "kłódki" - w przypadku Mozilla Firefox oraz Internet Explorer znajduje się ona przy polu do wpisywania adresu strony) oraz czy wyświetlany jest prawidłowy adres strony rozpoczynający się od https://www.orgito.com/ .
 19. Użytkownik powinien stosować się do następujących zasad bezpieczeństwa:
  1. Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym jednej dużej i małej litery, cyfry i znaku specjalnego,
  2. Hasło powinno być zmieniane co najmniej raz na 30 dni,Login i Hasło nie powinno być zapamiętywane przez przeglądarkę,
  3. Login i Hasło nie powinno być zapamiętywane przez przeglądarkę,
  4. po zakończeniu pracy w Aplikacji Użytkownik powinien się wylogować,
  5. Użytkownik powinien korzystać z Usług wyłącznie z zaufanych urządzeń i nie korzystać z publicznego Wi-Fi,
  6. Użytkownik nie powinien otwierać kilku okien przeglądarek w czasie aktywnej sesji w Aplikacji,
  7. Usługodawca nigdy nie prosi o podanie Hasła. W razie otrzymania e-maila z taką prośbą lub jakiejkolwiek innej formy kontaktu zmierzającej do podania Hasła prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

§ 11.
REKLAMACJE

 1. Użytkownik może składać reklamacje odpowiednio jak zostało to wskazane w §4 ust. 2 Regulaminu (zakładka „Kontakt”).
 2. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody (np. wadliwego działania Usługi). W treści zgłoszenia prosimy podać Login oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia).
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona pomiędzy Usługodawcą a Firmą.

§ 12.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Aplikacja, treści zawarte w Serwisie, w tym rozmieszczenie, układ, bazy danych, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video przysługują Usługodawcy albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Nazwa „Orgito” używana jest w obrocie gospodarczym bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń czasowych przez Usługodawcę i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie Usług Usługodawcy względem innych jego produktów i usług oraz odpowiednio usług i produktów osób trzecich. Jest to nazwa handlowa.
 3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Usługodawcy, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawcy.
 4. Użytkownikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Serwisie i Aplikacji.

§ 13.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każdy Użytkownik odpowiada za poprawność danych, w tym danych osobowych którymi się posługuje.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika;
  2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności;
  3. ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie z Serwisu i Orgito;
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia przez niego Hasła osobom trzecim;
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności poprzez korzystanie z Serwisu lub Orgito w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Usługodawca (np. kradzież tożsamości, podszywanie się etc.);
  7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek umyślnego działania Usługodawcy;
  8. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron;
  9. płatności realizowane w ramach Zewnętrznego Kanału Płatności i sposób przetwarzania danych, w tym danych osobowych przez Zewnętrzny Kanał Płatności.
 3. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu i Orgito.
 4. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem.
 5. Zewnętrzny Kanał Płatności odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania płatności za swoim pośrednictwem.
 6. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi na zasadach określonych w Regulaminie (nakaże usunięcie danych lub zablokuje Konto lub w ostateczności rozwiąże Umowę) i przepisami prawa.

§ 14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed wysłaniem oświadczenia woli o zawarciu Umowy przez Użytkownika (Regulamin może zostać wydrukowany) oraz dodatkowo przesyła link do jego treści e-mailem.
 2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownika lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z pomocą techniczną (zakładka „Kontakt”).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 30-dni kalendarzowych przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem e-maila Użytkownika przypisanego do Konta.
 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem. Postanowienia nowego regulaminu stosuje się odpowiednio i z zachowaniem przepisów przejściowych.
 6. Zmiana zakresu lub rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowej Umowy nie stanowi istotnej zmiany Regulaminu podobnie jak opisy i informacje, które wynikają z dotychczasowego funkcjonowania Usług.
 7. Zmian Cennika nie stosuje się do opłaconego Okresu Abonamentowego.
 8. Usługodawca świadczy Usługi polegające na przechowywaniu danych, w tym danych osobowych dodawanych przez Użytkowników. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję w Internecie na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 11. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 12. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Firmą będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie zgodnie z właściwością sądu. 13. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Do zmian treści załączników stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.
 13. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Do zmian treści załączników stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.


Załączniki:

 1. Polityka Prywatności
 2. Cennik


Załącznik 1. Polityka Prywatności
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności w Orgito. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie

BEZPIECZEŃSTWO

Panel logowania do Konta jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL.

Logowanie do Konta jest możliwe wyłącznie po wpisaniu Hasła. Zaleca się zmieniać Hasło co najmniej raz na 30 dni. Nie zaleca się ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała Hasło.

Usługodawca korzysta z usług firmy trzeciej, która dba o bezpieczeństwo oprogramowania Serwisu oraz serwera, na którym gromadzone są dane. Usługodawca podpisał z tym dostawcą stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane gromadzone na serwerach tego dostawcy są szyfrowane.

Usługodawca przestrzega zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w szczególności w tym celu wprowadził procedury bezpieczeństwa oparte na normach PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz PN-ISO/IEC 17799:2007.

COOKIES

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis plików cookies nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

Cookies techniczne – umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień gdy zaznaczysz taką opcję w Serwisie lub/i pozwalają Nam na tworzenie prostych statystyk odsłon Serwisu oraz Aplikacji. Wykorzystujemy cookie odpowiedzialne ze sesję logowania oraz wybrany język.

Cookies Google Analytics – służą do analityki internetowej i pomagają udoskonalać funkcjonalność Serwisu i dostosować ją lepiej do oczekiwań i potrzeb Użytkowników. Google Analytics gromadzi anonimowe informacje na temat tendencji występujących w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników – źródła wejścia – np. po wyszukanej frazie w wyszukiwarce, czas przebywania, chętnie klikane zakładki, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, lokalizacja. Google Analytics korzysta z własnych cookies do analizowania działań Użytkowników.

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę plików cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu plików cookies. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych statystycznych o jego aktywności może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Microsoft Internet Explorer) albo wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się Serwisu, ale może wpłynąć na ograniczenia w rozwoju i dostępności Usług pod kątem potrzeb Użytkowników.

PRYWATNOŚĆ

Co jest widoczne? Dla kogo?
Lista Negocjacji
 • Użytkownicy, którzy utworzyli lub zostali zaproszeni do udziału w Negocjacjach
 • Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług
Lista Pracowników
 • Administrator
 • Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług
Zawartość Negocjacji: dokumenty, notatki, komentarze
 • Użytkownicy, którzy utworzyli lub zostali zaproszeni do udziału w Negocjacjach,
 • dane przechowywane w Aplikacji są szyfrowane tak by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu
Profil (dane osobowe)
 • Użytkownik Konta
 • Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług
Numer NIP
 • Administrator Firmy i pozostali Pracownicy Firmy
 • Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług


Załącznik 2. Cennik
Rodzaj Abonamentu Płatny dostęp dla 1 Konta w Pierwszym Okresie Abonamentowym Płatny dostęp dla 1 Konta w każdym kolejnym Okresie Abonamentowym
Miesięczny Cena obliczana jest, proporcjonalnie do liczby dni od momentu zakupu dostępu płatnego Konta w danym miesiącu kalendarzowym do ostatniego dnia w tym miesiącu kalendarzowym i powiększona o 15 zł, wg podanego wzoru
K=(A/Ldmk)*LdA + A
gdzie:
K = kwota do zapłaty za Pierwszy Okres Abonamentowy (niepełny miesiąc plus pierwszy pełny miesiąc)
A= wartość opłaty Abonamentowej miesięcznej
Ldmk= liczba dni miesiąca kalendarzowego w którym dokonano zapłaty
LdA= liczba dni za które jest należny Abonament w miesiącu, w którym dokonano zapłaty

Przykład:
Jan zakupił dostęp 10 września. Do zapłaty za pierwszy Abonament (Pierwszy Okres Abonamentowy) będzie miał: (15/30)*21=10,50zł plus 15 zł =25,50 zł
15 zł
Roczny Cena obliczana jest, proporcjonalnie do liczby dni od momentu zakupu dostępu płatnego Konta w danym miesiącu kalendarzowym do ostatniego dnia w tym miesiącu kalendarzowym i powiększona o 140 zł, wg podanego wzoru:
K=(A/Ldmk)*LdA + B
gdzie:
K = kwota do zapłaty, zgodnie z par 9 pkt 3 (niepełny miesiąc plus 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych)
A= wartość opłaty Abonamentowej rocznej w ujęciu miesięcznym (podzielona przez 12)
B= wartość opłaty Abonamentowej rocznej
Ldmk= liczba dni miesiąca kalendarzowego w którym dokonano zapłaty
LdA= liczba dni za które jest należny Abonament w miesiącu, w którym dokonano zapłaty

Przykład:
Jan zakupił dostęp 10 września. Do zapłaty za pierwszy Abonament będzie miał:
(12/30)*21=8,40zł plus 140 zł = 148,40zł
140 zł


W przypadku zakupów dostępów dla większej liczby Pracowników ustalana jest Cena za 1 Pracownika indywidualnie.